MITE

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

 

 

MITE Mosonmagyaróvári Ifjúsági Tornaegyesület

 

 1. Az adatkezelési szabályzat célja

 

A MITE Mosonmagyaróvári Ifjúsági Tornaegyesület (Nyilvántartási szám: 08-02-0061897, a továbbiakban : szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő , magára nézve kötelezőnek ismeri  el  jelen  adatkezelési szabályzat tartalmát. A MITE Mosonmagyaróvári Ifjúsági Tornaegyesület kötelezettséget váIIal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel  a  jelen  szabáIyzatban  és  a  hatáIyos  nemzeti jogszabáIyokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. A MITE Mosonmagyaróvári Ifjúsági Tornaegyesület adatkezeleseivel kapcsolatosan felmerüIő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elerhetők a www.mite.hu címen. A MITE Mosonmagyaróvári Ifjúsági Tornaegyesület fenntartja magának a jogot jelen szabáIyzat módosítására. Az esetleges váItozások az egyesület honlapján is közzétételre kerülnek. A MITE Mosonmagyaróvári Ifjúsági Tornaegyesület biztosítja ügyfelei információs önrendelkezési jogát, a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

 

 1. Az adatkezelő adatai, elérhetőségei

 

Elérhetőségek adataival kapcsolatos kérdések esetére: +36 30 256 89 11 és a mite2006@gmail.com

A MITE Mosonmagyaróvári Ifjúsági Tornaegyesület minden hozzá beérkezett e-mailt a személyes adatokkal együtt – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – az adatközléstőI számított legfeljebb 5 év elteltével töröl.

Név: MITE Mosonmagyaróvári Ifjúsági Tornaegyesület, Székhely : 9200 Mosonmagyaróvár, Család sor 4., Nyilvántartási szám: 08-02-0061897,  Adószám : 18983766-1-08, Telefonszám: +36 30 256 89 11, E-mail: mite2006@gmail.com

 

 

 1. A kezelt személyes adatok köre

3.l . Sportolók, edzők, munkatársak személyes adatai

Név, születesi hely, idő, lakcím, anyja neve, TAJ szám, adóazonosító jel, telefonszám, e-mail cím. Az adatok a sportolók versenyeztetéséhez, a munkaváIIalók regisztráIásához szükseges személyes adatokat  tartalmazzák,  az  elérhetősegek  a  kommunikáció  megkönnyítését szolgáIják. A MITE Mosonmagyaróvári Ifjúsági Tornaegyesület megteszi a szükséges  intézkedéseket az áItala nem elektronikusan kezelt (papír alapú) adatok jogszabáIyoknak megfelelő kezelése kapcsán.

 • Technikai adatok

A MITE Mosonmagyaróvári Ifjúsági Tornaegyesület a személyes adatok kezeléséhez a szolgáItatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket ugy váIasztja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre áIIás); hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); váItozatlansága igazolható (adatintegritás);

és a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adatbizalmassága) legyen. A MITE Mosonmagyaróvári Ifjúsági Tornaegyesület az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen. A MITE Mosonmagyaróvári Ifjúsági Tornaegyesület olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. A MITE Mosonmagyaróvári Ifjúsági Tornaegyesület az adatkezelés során megőrzi

a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

 

a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 • Cookie-k (Sütik)
  • . A  sütik feladata

megkönnyítik a weboldal használatát;

minőségi felhasználói élményt biztosítanak. A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépen kis adatcsomagot, un. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvassa vissza. Ha a böngesző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

3.3.2. FeltétlenüI szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a MITE Mosonmagyaróvári Ifjúsági Tornaegyesület weboldalát, használhassák annak funkcióit és az ott elerhető szolgáltatásokat.  Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközrőI.

 

 

 1. A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

Adotokat kizárólag az adott célra használja fel, a MITE Mosonmagyaróvári Ifjúsági Tornaegyesület minden hozzá beérkezett e-mailt a személyes adatokkal együtt – jogszabály elterő rendelkezése hiányában

– az adatközléstől számított legfeljebb 5 év elteltével töröl.

 

 

 1. Az adatkezelés célja, módja
  • Általános adatkezelési irányelvek

A MITE Mosonmagyaróvári Ifjúsági Tornaegyesület tevékenységének adatkezelései önkéntes  hozzájáruláson,  illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szokában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről kü!ön értesítjük ügyfeleinket. Felhívjuk a MITE Mosonmagyaróvári Ifjúsági Tornaegyesület részére adatközlők figyelmét hogy amennyiben nem  saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel  kapcsolatos hotályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 

 1. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogróI és az információ-szabadságróI (Info tv.); Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. 6prilis 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében  törtenő védelmérőI és az ilyen adatok szabad áramlásáróI, valamint a 95/46/EK rendelet hatáIyon kívül helyezésérőI (áItalános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 2. 2013. évi V. törvény- a Polgári TörvénykönyvrőI (Ptk.); 2000. évi C. törvény- a számvitelrőI (Számv. );

201 7.   évi   LIII.  törvény  – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzésérőI és megakadáIyozásáróI (Pmt.) ;

 1. évi CCXXXVII. törvény- a hitelintézetekrőI és a pénzügyi váIIalkozásokróI (Hpt.).

 

 

 1. Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az ön személyével kapcsolatba hozhatók)    a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben oz ön áItal hasznáIt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a Iátogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok nem képződnek számítógépes rendszerünkben, ön megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap hasznáIata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerulő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a bejelentkezés során generáIódnak és melyeket a MITE Mosonmagyaróvári Ifjúsági Tornaegyesület rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett  külön  nyilatkozata  vagy  cselekménye  nélkül a belépéskor, illetve   kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasznáIói adatokkal – törvény áItal kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók.

 

 

 1. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre Adatkezelő:

Név: MITE Mosonmagyaróvári Ifjúsági Tornaegyesület

Székh:9200 Mosonmagyaróvár,Család sor 4.

Adószám: 18983766-1-08

Email: mite2006@qmail.com

Tel.: 0036302568911

Honlap: mite.hu

 

Adatfeldolgozó:

ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáItatás

Név: DiMa.hu Kft . (a továbbiakban SzolgáItató)

Székhely: 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 9. C. ép.3. emelet 10. ajtó

Postai cím: 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 9. C. ép.3. emelet 10. ajtó

E-mail: info@dima.hu

Telefon: 06-52-322-121

Fax: 06-52-500-312

 

Honlap: www.dima.hu

Szerverszámítógépek, adatok tárolása (a terhelés elosztásátóI függően):

– …………………………u. 1.,

 • Magyar Telekom Nyrt. szerverterem 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22,
 • lnvitech Megold6sok Zrt. szerverterem 1143 Budapest, Ilka u.

 

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett áItal megadott valamennyi személyes adat.

Az érintettek köre: A weboldalt hasznáIó valamennyi érintett.

 

Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

 

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely­ szolgáItató közötti megáIIapodás megszűnéséig, vagy az  érintettnek  a  tárhely  –  szolgáItató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

Az adatfeldolgozás jogalapja: a FelhasznáIó hozzájárulása, az Info tv 5. § (1)  bekezdése,  6. cikk ( l) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáItatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáItatások egyes kérdéseirőI szóIó 2001. évi  CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 1. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

 • Tájékoztatáshoz való jog

 

A MITE Mosonmagyaróvári Ifjúsági Tornaegyesület megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy  az  érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13 . es a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15-22. es 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és  közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

 • Az érintett hozzáféréshez való joga

 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtőI visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltek vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizáIt döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásátóI számított legfeljebb egy hónapon belüI adja meg a tájékoztatást.

 • Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a MITE Mosonmagyaróvári Ifjúsági Tornaegyesület áItal kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 

 • Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a MITE Mosonmagyaróvári Ifjúsági Tornaegyesület indokolatlan késedelem nélküI törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az  adatkezelésnek nincs más jogalapja;

az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

a szemelyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:  a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása  céljából    a személyes  adatok  kezelését  előíró, az adatkezelőre  alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében  végzett  feladat végrehajtasa céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére a MITE Mosonmagyaróvári Ifjúsági Tornaegyesület korlátozza az adat- kezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesüI:

az érintett vitatja a személyes  adatok  pontosságát,  ez  esetben  a  korlátozás  arra  az időtartamra  vonatkozik,  amely  lehetővé  teszi a  személyes  adatok  pontosságának ellenőrzését;

az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

az adatkezelőnek már nincs szüksége  a  személyes  adatokra  adatkezelés  céljából,  de  az érintett  igényli azokat jogi  igények előterjesztéséhez,  érvényesítéséhez vagy  védelméhez; vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerüI, hogy az adatkezelő jogos indokai  elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. Amennyiben az adatkezelés korlátozás alá esik,  a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy  védelméhez,  vagy  más  természetes  vagy  jogi személy jogainak védelme érdekében vagy az Unió, illetve  valamely  tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 • Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott szem élyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 • Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés vagy az

 

adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos  érdekeinek  érvényesítéséhez  szükséges  kezelése ellen , ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább,  kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok ind okolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben vagy amelyek jogi igények  előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 • AutomatizáIt döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki  rá az olyan,  kizáróIag  automatizáIt adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatáIya, amely rá  nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 • Visszavonás joga

 

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

 

 • Bírósághoz fordulás joga

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén  az adatkezelő  ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívüI jár el.

 • Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a  Nemzeti  Adatvédelmi  és  lnformaciószabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és lnformációszabadság Hatóság Székhely:  1125  Budapest,  Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 0613911400 Fax: 06139114 l O

 

 

 1. Egyéb rendelkezések

 

E  szabáIyzatban  fel  nem  sorolt   adatkezelésekrőI  az   adat   telvételekor   adunk   tájékoztatást . A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a  szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és lnformációszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőIeg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőIeg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik  az  adatkezelőt.  A  MITE Mosonmagyaróvári Ifjúsági Tornaegyesület a hatóságok részére – amennyiben  a  hatóság  a  pontos  célt  és  az  adatok  körét  megjelölte – személyes adatot csak annyit és  olyan  mértékben  ad  ki,  amely  a  megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenüI szükséges.

 

 

Mosonmagyaróvár, 2019.09.30.